Statystyki zbiorcze na stronę

Cmentarz

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są dozachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

Intencje

Regulamin Cmentarza

parafialnego

N.NMP | Parafia Rzymskokatolicka

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzone jest oficjalnie przez Kościół 8 września.


1. Właścicielem cmentarza jest parafia.


2. Do kompetencji zarządzającego

cmentarzem parafialnym należy: ustalanie

miejsca pochówku - pobieranie opłat na rzecz

parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat

przewidzianych regulaminem - wykonywanie

innych zadań zgodnie z ustawą o cmentarzach


3. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się

przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym.

4. Zarządca cmentarza w myśl

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 roku, prowadzi księgę pochowanych na cmentarzu, księgę grobów i księgę cmentarną.

5. Po 20 latach od dnia pochówku grób może

ulec likwidacji.


6. Termin dalszego  istnienia grobu może

zostać przedłużony w biurze parafialnym

przez oświadczenie osoby opiekującej się

danym grobem I  uiszczenia stosownej opłaty,

co najmniej pół roku przed  upływem 20 lat.


7. Przy zgłoszeniu pochówku rodzina zmarłego

obowiązana jest uzgodnić z proboszczem wybór

firmy pogrzebowej.


8. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić

proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka

przedstawić jego projekt.


9. Postawienie nagrobka lub grobu murowanego

może nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji jego projektu

przez Ks. Proboszcza.


10. Na wszystkie prace prowadzone na cmentarzu

należy uzyskać zgodęZarządcy cmentarza.

W szczególności dotyczy to: pogrzebu,

postawienia nagrobka, remontunagrobka,

stawiania trwałych elementów zdobniczych

przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia

ich do innego grobu.


11. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po zaakceptowaniu ich przez

Zarządcę cmentarza.


12. Nie zezwala się bez zgody Zarządcy

cmentarza, na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.


13. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do

tego wyznaczonych.


14. Zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów

znajdujących się na terenie cmentarza.


15. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży