Cmentarz

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

Regulamin cmentarza parafialnego

1. Właścicielem cmentarza jest parafia.

2. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym należy: ustalanie miejsca pochówku – pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat przewidzianych regulaminem – wykonywanie innych zadań zgodnie z ustawą o cmentarzach

3. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym.

4. Zarządca cmentarza w myśl

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 roku, prowadzi księgę pochowanych na cmentarzu, księgę grobów i księgę cmentarną.

5. Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji.

6. Termin dalszego  istnienia grobu może zostać przedłużony w biurze parafialnym przez oświadczenie osoby opiekującej się danym grobem I  uiszczenia stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed  upływem 20 lat.

7. Przy zgłoszeniu pochówku rodzina zmarłego obowiązana jest uzgodnić z proboszczem wybór firmy pogrzebowej.

8. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka przedstawić jego projekt.

9. Postawienie nagrobka lub grobu murowanego może nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji jego projektu przez Ks. Proboszcza.

10. Na wszystkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy cmentarza. W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania trwałych elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu.

11. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po zaakceptowaniu ich przez Zarządcę cmentarza.

12. Nie zezwala się bez zgody Zarządcy cmentarza, na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.

13. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych.

14. Zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza.

15. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.